FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Inför den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation), allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, som börjar gälla 25 maj 2018, så innebär det skärpta krav på personuppgiftsbehandling vilket också avspeglas i vår nya integritetspolicy. Vi på Glasets Hus tar våra kunders, leverantörers och anställdas personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att alla personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information till oss, när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster.
För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Personuppgiftsansvarig
Glasets Hus, Kultur 1710 (802458-0121) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter.

Säkerheten för dina personuppgifter
För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi en rad olika tekniska skyddsåtgärder. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar aktivt med att utbilda om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot bokningar, konferenser, leveranser, skicka produkter, medlemskap och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även ibland personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss.

När och hur vi delar personuppgifter med andra
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och kommer inte att föra dina personuppgifter till annat land (EU/ESS). I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

Tillsynsmyndighet
För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Back To TopBack To Top